ناسر ڕەزازی

نەسیحەت بێ بۆ دڵداری

بە دەنگی: ناسر ڕەزازی
شێوەزار: سۆرانی
165
نەسیحەت بێ بۆ دڵداری
عاشق مەبن بە ڕێبواری
چونکێ عاشق دڵی خوێنە
خۆی دەکوژێ لە ناچاری

عاشقان دێن لە دوور دیارن
ڕەنگیان زەرد و لێو بەبارن
لۆمە مەکەن ساحێب یارن
بە دەردی دڵ گرفتارن

دەستەی عاشقان مەجلسیان گرد
بە عام ناردیان ساقییان بانگ کرد
ساقی مەست بوو پیاڵەی پڕ کرد
چاوی گێڕا عاشقی قڕ کرد
ساقی مەست بوو پیاڵەی پڕ کرد
چاوی گێڕا عاشقی بڕ کرد

جووتێ ساقی گوارەزێڕن
مەی لە مەیخانان دەگێڕن
عاشقان لە دین وەردەگێڕن
کارمامزی دەشتی باژێڕن