شەهریبان

هەی هەڤال

بە دەنگی: شەهریبان
شێوەزار: کورمانجی
140
ئەی هەڤال رێکا مە دووری
تەڤدە زەهمەتی و زۆری
کەسەک ناگهێ ئارمانجا خوە
تا نەرژینی خوینا سۆری
هەی هەڤال
هەی هەڤال
هەی هەڤالێ رێکا درێژ

ژ سەر مە راکن ڤێ زۆرا هان
ئەی رێبەرێ هەموو کوردان
ئالا مە هلدن سەر چییان
ژ مەئر ئازادی و کوردستان
هەی هەڤال
هەی هەڤال
هەی هەڤالێ رێکا درێژ

کێرا دژمن گها هەستی
ئەم هەلییان ژ بندەستی
مە هین نەدیتی رۆک خوەشی
هەر رۆک ئارامی و سەربەستی
هەی هەڤال
هەی هەڤال
هەی هەڤالێ رێکا درێژ
رۆک=رۆژ
گها=گهیشت
گەلەک سپاس ژ بۆ مامۆستە ئەییووب