باست حەمەغەریب

بلوێری شوان

بە دەنگی: باست حەمەغەریب
شێوەزار: سۆرانی
98
نیوەشەوە دنیا خامۆش دێتە گوێم ئاهەنگێکی خۆش
ئاهەنگێکی گیان پەروەرە شادی هێنە خەفەتبەرە
ئاهەنگێکی دڵنەوازە تارە یۆڵۆنە یا سازە
نا نا ئاهەنگی بلوێرە جا وەرە گوێی بۆ ڕادێرە
هەزار خۆزگەم بە خۆت شوانە کە بەو مانگەشەوە جوانە
دانیشتووی لە ڕژد و هەڵدێر پەنجە دەبزێوی لە بلوێر
دەگەڵ تەبیعەت هاودەمی شادی، بە کەیفی، بێ خەمی
ئاغاش بە نۆکەر ناگری وەک من لە داخا نامری
وەرە شوانە هەموو شەوێ نیوەشەوێ کاتی خەوێ
لەو کێو و نواڵە و زەنوێرە تێ تووڕێنە لەو بلوێرە
لەسەر ترۆپکی ئەو کێوە پەنجە لە بلوێر ببزێوە
با کێوەکە دەنگ باتەوە شاعیریش خەو بیباتەوە