ناسی

ناسی

3 گۆرانی
64
ماڵی دەمەڕداران تێکڕا دەچنە هەواران لێمان دەبڕن یاران هەی هەی لەبەر نازی تۆ لێ...
ماڵی دەمەڕداران تێکڕا دەچنە هەواران لێمان دەبڕن یاران هەی هەی لەبەر نازی تۆ لێما...
هاوار هاوار هەی سەد هاوار بەرن هاوارێ ئەو ساڵ بۆم نایە وەڵڵا سەد خۆزگەم بە پارێ ...