مەسعوود بەختیاری

مەسعوود بەختیاری

2 گۆرانی
56
چینۆ کە مەن دیرتۆم دونۆم ئیایی نەدونۆم چە دیدییە ئەز ئی جودایی تا کە جوون دارۆ...
چ خووبە مال بار کۆنێ یارت وا بات بوو کۆمیتچال زین مەخمەلی بێ زیرێ پات بوو چ ...