بابەک ڕەحمانی

بابەک ڕەحمانی

1 گۆرانی
0
تاتی مار گەستم بیبی مار گەستم سفید مار نییە هەی هەی سیە مار گەستم ئەو سیە مارە...