سەعید قەندی

سەعید قەندی

2 گۆرانی
89
لە ژارێ*؟؟؟ حوسنت من خوشەچینم چوو دۆزدێ ڕاهزەن های لە کەمینم جوان بیم لە عشق تۆ ...
یار و دڵدارێ منی نازەنین نگارم گوڵێ گوڵزارێ منی یارێ چەوخۆمارم بەو دی یارێ نازەن...