مریەم خانەساز

مریەم خانەساز

2 گۆرانی
61
هێی داد هێی بیداد کەس دیار نییە کەس وە دەرد کەس خەبەردار نییە ئامان هێی ئامان ...
بۆ مەزرای ئاواتی من تۆی نەوگوڵی عیشق و وەفاداری بۆ گوڵشەنی پڕ گوڵی ژینم ئەتۆی ئا...