فەرهاد زیرەک

فەرهاد زیرەک

2 گۆرانی
58
لەبەر دەرکەیان دارە هەنجیرە یان هەنارە لەبەر دەرکەیان دارە وەی وەی هەنجیرە یان ه...
مانگەشەو دیسان وەی وەی دەم لە نێو دەم بوو مانگەشەو دیسان یارۆ دەم لە نێو دەم بوو...