محەمەد ناهید

محەمەد ناهید

2 گۆرانی
66
بازی بێریان دوورە دەستە ئەمان ئەمان بێری دێن دەستە بە دەستە هەرچی ڕادەبرێ چاو مە...
کوردستانی خۆش نیشتمانی جوان تۆ قیبلەگاهی دڵمی بێگومان چاوم پشکوتووی شاخەکانتە ...