خوداداد عەلی

خوداداد عەلی

2 گۆرانی
52
ئازیزم ئەی ئەوە شنەی بای نەسیم دیارەن مەعلوومەن وەعدەی گوڵ و گوڵزارەن توخوا یارا...
شیرین یە وەعدەی نەوبەهارانەن سەرەتای تەڵمیت خاتردارانەن ئای دیەم، فەسڵ وەسڵ دۆس...