ئاراس ئاژەند

ئاراس ئاژەند

2 گۆرانی
57
پاییز ئاماوە و دەردەداریی من خەزانوو وەشی و دڵ ئازاریی من هەواری چۆڵ و ئێنتزار...
قەرار بی بەی وەهار باری چەنی وێت شەماڵی پای هەوار باری چەنی وێت قەرار بی پەی دەو...