ئیسمائیل پیر خدری

ئیسمائیل پیر خدری

2 گۆرانی
55
ئەی ئومیدێ دڵێ زارێ بابا با وەفا یارێ نازارێ بابا تۆ گوڵێ گوڵزارێ با وەفامی تۆ ئ...
چەمەن یەکبارە خامۆشە خرۆشی بوڵبوڵان با بێ دڵ ئەمڕۆ مات و مەدهۆشە خوا فەسڵی گوڵان...