گولستان پەروەر

گولستان پەروەر

2 گۆرانی
54
من دوور و تۆ دوور هەردووکمان دوورین هەی وەی زارا جان دیدەم زارا خودا دەیزانێ بۆ ...
شەڤەک د نیڤێ شەڤێ دا لۆ د گرانیا خەوێ دا دەستێ خوە دا دەستێ من لۆ بن ڕۆنیا هەیڤێ...