عەلائەدین باباشەهابی

عەلائەدین باباشەهابی

3 گۆرانی
58
پایزە و پایزە پایزە و هەواران وەک بووکی ڕەشپۆش ماتم لە سۆی دڵداران وەرزی هاتنەو...
ئارەزووی دیدار یارانم کەردەن هەوای سەیرانم وە دڵ ئاوەردەن عەینەین وە ئەسرین ئاوپ...
هەر وەختێ هەورە و نم نم بارانە دێنێتۆ یادم ئەو زستانە شەکەت و ماندوو، هیلاک و مر...