سەید مێرداد موشەعشەعی

سەید مێرداد موشەعشەعی

1 گۆرانی
0
شیرین تەور تا کەی؟ دڵدار دیرین! شیرین تەور تا کەی؟ بی مەیلی تا چەند؟ جەفا و جە...