خەشایار ڕەشیدی

خەشایار ڕەشیدی

2 گۆرانی
53
کانی سەردەی گەوراجوو وەفراو لە شاخ شاهوو بەرزی چۊ نەی داڵاهوو بەو دەرمانم بکە گش...
مەس لە وارانێ شەوم نەۊشی شەراو دانەس وە پێ دوزێ تر گرتییە قەوم نەۊشی شەراو دانەس...