قادر سەیاحی

قادر سەیاحی

3 گۆرانی
58
هەر ئەمنم ئەو کەسەی ژینی بۆ تۆ ماوە حەز لە کەس ناکەم قەت تاکوو دونیا ماوە هەر تۆ...
یارەکەم مریەمی ناو بوو فایدەی چی وەفای بۆم نەبوو سەد حەیف لە دەستم دەرچوو ئای بر...
نەمزانی کە مەی فەسڵی بەهار تۆبەشکێنە قوربان هەر ئەتۆی دڵ، وەرە ڕۆحیش بستێنە یار...